175 Comments

Realistic Computer Mouse

July 13, 2010

I’m actually a product designer and often it’s really useful to quickly mock up a product in Photoshop. Today I’ll be showing you some of the techniques I use to create this kind of image. I’ll take you through the creation of a mouse. Let’s get started shall we…

Read the Tutorial


Similar Tutorials:

Save and Share this Post

We like people who share our posts! Del.Icio.Us - StumbleUpon - Float - Reddit


Or why not subscribe to the feed? RSS - Email

175 Responses:

 • September 17th, 2015

  vodafoneturkiye:

  http://www.superonlinenet.net/
  interneti h?zl? bir ?ekilde kullanman?n zaman? sizcede gelmedi mi ?
  4.5 G alt yap? yat?r?m?na en yüksek yat?r?m? sa?layan Turkcell internette doya doya kesintisiz bir ?ekilde ba?lanman?za olanak sa?layacak. Turkcell superonline internet ile evde, i?te, cepte k?sacas? her alanda kullanabilece?iniz paket seçenekleri sizlerle. Sizde sitemizdeki formu yollay?p sizi aramam?z? isteyin ve kampanyalardan haberdar olun. Haydi bu f?rsat kaçmaz…

 • September 25th, 2015

  vodafoneturkiye:

  Turkcell superonline internet ekibi olarak Bayram?n?z? en içten dileklerimizle kutlar ailenizle mutlu yar?nlar ya?aman?z dile?iyle bar?? içinde huzurlu bir vatanda nice bayramlara…

  http://www.superonlinenet.net/superonline-internet.html

 • September 25th, 2015

  vodafoneturkiye:

  Vodafone net ba?vuru ekibi olarak kurban bayram?n?z? en içten dileklerimizle kutlar sevdiklerinizle nice mutlu huzurlu ve bar?? ortam?nda bayramlar dileriz. Sevgi sevdiklerinizle ço?al?r …

  http://vodafonenetbasvuru.com/

 • September 25th, 2015

 • October 1st, 2015

  vodafoneturkiye:

  Türkiyede 30 milyon operatörü bulunan vodafone mü?terilerine bir çok ayr?cal?k tan?maktad?r. ?nternet h?z? 4.5G olan alt yap?s? sayesinde gezinmeler h?zl? bir ?ekilde gerçekle?mekle beraber h?z kalitesi ile ülke s?n?rlar?n? a?acak bir kaliteye sahip. 16gb a kadar interneti çok uygun paket avantajlar? ile sunan vodafone net ba?vuru ile sizde kaliteli hizmetin tad?na varacaks?n?z.

  http://vodafonenetbasvuru.com/

 • October 1st, 2015

  vodafoneturkiye:

  Elimizden telefonu dü?ürmedi?imiz bu ça?da hiç ?üphe yokki telefona ba??ml?l???m?z internette gezinmekten kaynaklanmaktad?r. Kimi zaman s?k?nt?lar?m?z? , kimi zaman i?lerimizi, kimi zaman video ve filmleri internet arac?l??? ile izleriz. Turkcell 4.5G alt yap?s? ile h?zl? internet superonline internet ile sizlerle sizde ayr?cal?klardan yararlanmak için bizi tercih ediniz.

  http://www.superonlinenet.net/

 • October 3rd, 2015

  vodafoneturkiye:

  Vodafone her ya?tan ve her kesimden toplulu?a hitap ederek sunmu? oldu?u paket seçenekleri ile kullan?c? dostu oldu?unu bir kez daha göstermi?tir. ?nternete çok gezinenler için net + dakika seçenekleri, mesajla?an ve telefonda çok görü?enler için dakika+mesaj ve daha bir çok seçenek ile kullan?c? dostu tarifeler ile sizlerle. Sizde vodafone net ba?vuru ile fark?ndal?klar?n tad?n? ç?kar?n…

  http://vodafonenetbasvuru.com/

 • October 3rd, 2015

  vodafoneturkiye:

  3G alt yap?s?ndan sonra internet h?z?ndan memnun olan kullan?c?lar ?imdi 4.5G internet h?z?n?n tad?n? ç?karmaya ba?lad?lar. 4.5G internet h?z?n? kullanabilmeniz için gerekli olan tek ?ey telefon uyumunuz. Vodafone bayii lerine u?rayarak 4.5G uyumlu telefonlar? tarife üzerinden uygun fiyatlara alabilirsiniz. ?ayet uyumlu telefonunuz varsa türkiye s?n?rlar? d???n? a?an tarifeler ile interneti vodafone ayr?cal?klar? ile kullanabileceksiniz. Vodafone ba?vuru ile kayd?n?z? olu?tural?m ve an?n tad?n? ç?kar?n…

  http://vodafonebasvuru.com/

 • October 4th, 2015

  vodafoneturkiye:

  Sanat eserleri ufkumuzu geli?tirerek hayattan tad almam?za gökyüzüne bakt???m?zda sanat?n tad?n? ç?karmaya a?aca, suya düzene anlamlar yüklememize olanak sa?lamaktad?r. Asl?nda sanat gökyüzünün yarad?l??? ile ba?lanm?? olup bu zamana kadar devam etmektedir. Sanat? somutla?t?rarak tabloya, ta?a ve daha bir çok alana yaymaktay?z. Sanat ile insan iç içedir kimi sanattan zevk al?r kime ise sanattaki anlam yüklü nesneleri tan?yamaz. Bak?rköy resim kursu ile sanat alan?nda geli?iminizi sa?lay?n.

  http://ruyaavcisi.com/

 • October 6th, 2015

  vodafoneturkiye:

  internet ya?ad???m?z dünyada vazgeçilmez ve zorunlu hale gelmi?tir. Yapaca??m?z her i?te internet kar??m?za ç?kmaktad?r.

  Biz sizin için vodafone internet i bu yüzden geli?tirdik. Vodafone internet ile i?lerimizi daha çabuk ve kolay gerçekle?tirebileceksiniz.
  Ya?ad???m?z ortamlarda en rahat oldu?umuz yer ev ortam?d?r. Evde olman?n keyfi ve rahatl??? ile interneti doyas?ya kullanmak için vodafone evde internet tamda size göre. Vodafone evde internet ile i?lerinizi tam vaktinde bitirerek ve ayn? zamanda film ve videolar?n?z? keyif içinde kesintisiz bir ?ekilde izleyebileceksiniz. Eve interneti ba?latmak için ev telefonu alma zorunlulu?u vard?. Eve ev telefonu ba?latma gere?i duymaktan kurtulacaks?n?z.

  http://vodafoninternet.com/

 • October 6th, 2015

  vodafoneturkiye:

  Hepimizin ilgi ve yetene?i farkl?d?r. Zamanla ilgi ve yeteneklerimiz ?ekillenir. Burada önemli olan ilgi ve yetene?imizin fark?nda olabilmektir. Resim çizme sanat?da ilgi ve yetene?imizle ortaya ç?kmaktad?r. Resim çizme sanat? geçmi?ten günümüze kadar sürmektedir. ?nsanlar resim çizerek içlerinde biriken duygu ve dü?ünceleri somutla?t?rarak kendilerini ifade etmektedirler. Sizde bak?rköy resim kursu na gelip sanatsal bir ortamda resim çizerek kendinizi ifade edebilirsiniz. Bak?rköy resim kursu muz kendine has sanatsal bir yap?da olup ve sa?lam kadrosu ile sizleri e?itmeyi ve geli?tirmeyi amaçlamaktad?r.
  Kendimizi tan?mam?z ve isteklerimiz küçük ya?ta ba?lar .Hangi alana ilgi ve yetene?imiz oldu?unu küçük ya?lardayken belli ederiz. Bu noktada ailelere sorumluluk dü?mektedir.

  http://ruyaavcisi.com/

 • November 13th, 2015

  vodafoneturkiye:

  Unutmay?n küçük ya?larda ö?renilen bilgiler daha kal?c?d?r. Bu yüzden vakit kaybetmeden bak?rköy resim kursu na gelerek çocuklar?n?z?n henüz küçük ya?lardayken yetenekler?ni geli?tirmelerine yard?mc? olun. Sizde meslek edinmek ve yetene?inizin d???nda resim çizmeyi hobi olarak görüyorsan?z bak?rköy resim kurslar?m?z ile hizmetinizdeyiz. Resim kursu muzun size sundu?u olanaklar sayesinde zevkle resim çizerek kendinizi daha iyi hissedecek ve mutlu olacaks?n?z.
  Vakit kaybetmeden bak?rköy resim kursumuzun e?lenceli ortam?yla sanatsal ürünler haz?rlamaya haz?r olun ve el yetene?i sonucu olu?turulan sanat eserlerine ?ahit olun…

  Güzel sanatlar resim kursu ile hayallerinize ortak olmak gelece?inize yön vermek bizim i?imizdir.

  http://ruyaavcisi.com/

 • November 13th, 2015

  vodafoneturkiye:

  Türkiye’nin en çok tercih edilen operatörü olan vodafone ile 20.yüzy?l? konu?ma paketleri ile en çok konu?turan operatörü seçtiniz. 21. yüzy?ldaysa ?uana kadar en çok tercih edilen vodafone internet ile interneti doyas?ya h?zl? bir ?ekilde vodafone fiber internet ???k h?z? ile kullanabileceksiniz. Üstelik ?imdide evinizdede vodafone yal?n internet ile internetin tad?n? ç?karabilirsiniz. Ek bir ücret derdine son !

  I??k h?z? ile i?lemlerinizi online olarak halledebilecek , video veya filmlerinizi kasmadan izleyebilecek, k?sacas? sizi sabr?n?zla imtihan etmeyecek bir internet h?z?na ne dersiniz ?
  vodafone supernet ile istekleriniz hepsi bir yerde elinizin alt?nda.

  http://vodafoninternet.com/

 • November 18th, 2015

  vodafoneturkiye:

  Tarih kokan ?ehri ?stanbulda ?stiklal Caddesinin yan? ba??nda taksim resim kursu olarak e?siz sanat eserleri yaratmaya devam ediyoruz. Sizler Sanatsal bir ortamda e?itim almak ve ki?isel geli?imizini ressamlar?m?z e?li?inde geli?tirmek isteyece?inize eminiz. 3 katl? mekan?m?zda sa?l?kl? ve güzel bir e?itim vermek için haftan?n 7 günü 3 ?ubemiz ile Bak?rköy , Kad?köy ve Taksim resim kursu olarak sizlerin hizmetinizdeyiz. Sizide aram?zda görmekten memnuniyet duyar?z.

  http://www.arkhesanat.com/

 • December 17th, 2015

  taksimresimkursu:

  Taksim Resim Kursu Olarak 2016 y?l? kay?tlar?m?z ba?lam??t?r. Güzel sanatlara haz?rl?k alan?na ilginiz varsa yada resim çizmek, sanat eserleri üretmek sizi mutlu ediyorsa mutlulu?unuza tecrübemizi katarak sanat eserlerinin kalitesini artt?rabiliriz. Sanat eserleri üretmek, güzel sanatlar alan?nda üniversiteye haz?rlanmak k?sacas? sanattan zevk al?yorsan?z bizi tercih ediniz.

  Zafer GAZ?O?LU e?li?indeki arkhesanat güzel sanatlara haz?rl?k ve resim kursu Taksim Meydan?nda sizi atölyemize bekliyoruz…

  http://www.arkhesanat.com/

 • January 14th, 2016

  taksimresimkursu:

  BAKMAYI DE??L, GÖRMEY? Ö?REN?YORUM !

  Türkiye`de e?itim sistemimiz içinde, ne yaz?k ki sanata ayr?lan alan çok az.

  Sanat derslerinin haftada sadece birkaç saate s?k??t?r?ld???n? görüyoruz.

  Sanat e?itimi ikinci plana at?l?yor ço?u zaman; lüks olarak görülebiliyor yada

  sadece yetenekli çocuklar?n bu e?itimi almalar? gerekti?i gibi yanl?? bir kan?ya

  sahip bir çoklar?. Oysaki çocuk e?itiminde en mühim ?ey, çocu?un sanat?

  sevmesi, yapmak istemesi, sab?r gösterebilmesi ba?lang?ç için yeterlidir.

  Öncelikle çocuk hangi mesle?e yönelirse yönelsin, ki?ilik geli?imi için

  muhakkak sanat e?itimi alm?? olmas? gerekir. Sanat sayesinde bireylerin

  özgüveni ve estetik be?enisi geli?ir, ele?tirel bak?? aç?s?na sahip olur, yarat?c?l???

  artar. Sadece bakmaz “görür”. Sanat e?itimi sayesinde özgür dü?ünür,

  sorumluluk almay? bilir, üreten, kendini daha iyi ifade eden birey olur.

  Böylelikle hem kendilerine, hem de topluma katk?lar? daha da fazla olur.

  Hep sanat alg?s?n?n ne kadar zay?f oldu?undan yak?n?yoruz Türkiye`de;

  çocuklar?n gelecek neslin, sanatla ba? kurabilmesini sa?layacak bu e?itimler

  sayesinde bu durumu de?i?tirebiliriz. Bu çocuklar sanatsal be?eniye sahip

  bireyler olarak “fark yaratacaklard?r”. Pek ço?u gelece?in kolleksiyonerleri,

  sanatseveri olarak kar??m?za ç?kacak, hatta kimisi gelece?in sanatç?s? olacak.

  Onlar?n “do?ru” , “yarat?c?” ve de tabii e?lenceli sanat e?itimleri

  alabilecekleri kurumumuza bekliyoruz. Bak?rköy resim kursu ile sizleri memnun etmeyi umut ediyoruz.

  http://ruyaavcisi.com/

 • January 18th, 2016

  paykasa:

  web sitemizden kurumsal paykasa ve astopay alabilirsiniz. guvenli ve hizli hizmet için hemen sitemizi ziyaret ediniz. http://www.pay.web.tr

 • February 18th, 2016

  Restbet:

  A good kind of mouse stuff. Every computer needs to have something like that. ayr?ca güncel restbet giri? adresi için http://restbet-giris.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 • March 6th, 2016

  Wordpress temalari Tema:

  ?yiwp ekibi olarak sizlere geli?mi? bir haber temas?n? hizmetinize sunuyoruz. Mükemmel görünümü ve kolay kullan?m? ve piyasada di?er temalarda bulamayaca??n?z özellikleri ve hatas?z kodlama arama motorlar?na uyumlu ve google news tam olarak uyumlu alt yap?s? ile teman?n her yerine müdahale edebilece?iniz

 • April 21st, 2016

  Betpas:

  betpas g?r?s

 • April 25th, 2016

  Betpas giri?:

  Betpas giris ve yeni adresi.

 • June 13th, 2016

  Angelina veronica:

  Its looking great mouse. Thanks for sharing this design.

 • June 16th, 2016

  madden 17:

  Thanks pertaining to supplying these well put together written content

 • June 16th, 2016

  counter strike:

  Thanks meant for delivering this type of awesome articles

 • June 16th, 2016

  dota 2:

  Keep up the excellent work and producing in the crowd!

Leave a Comment

©PSDlearning 2016. This site is brilliantly hosted by Mediatemple.